Mission og visioner

Egedal Bibliotekernes mission og visioner
 
Mission
Egedal Bibliotekernes mission er at leve op til biblioteksloven ved at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og derved bidrage til, at borgerne kan agere i et demokratisk samfund.
 
Borgere i alle livsfaser skal uanset baggrund kunne finde viden, inspiration og kulturelle oplevelser i Egedal Bibliotekerne og her kunne få professionel assistance og møde et højt serviceniveau.
 
Ved formidling af litteratur, kultur og viden i et uformelt frirum, vil Egedal Bibliotekerne fastholde en central plads som kulturbærende institution i Egedal Kommune.
 
 
Visioner
Egedal Bibliotekernes vision tager udgangspunkt i de 5 anbefalinger fra rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet – Rapport fra udvalget om folkebibliotekerne i videnssamfundet. (Se note 1)
 
Nutidens borgere ønsker let tilgængelige og fleksible løsninger, der passer ind i deres dagligdag. De vil gerne have let adgang til både det fysiske bibliotek og de digitale løsninger, bibliotekerne tilbyder. Biblioteket skal være borgernes frirum og kunne fungere som ”lokalsamfundets dagligstue”. Borgerne skal føle, at biblioteket er ”deres sted”.
 
 
Vision 1: Fleksible biblioteker
Egedal Bibliotekerne skal afspejle brugernes stigende krav til fleksibilitet og åbenhed.
 
Derfor vil vi:
 • Sørge for at bibliotekets fysiske rum imødekommer mange forskellige behov
 • Etablere kulturelle og litteraturformidlende aktiviteter i samarbejde med andre institutioner i kommunen, både på – og udenfor biblioteket
 • Være i dialog med borgerne om deres ønsker og behov og samarbejde med dem om disse
 • Åbne biblioteket for eksterne gruppers aktiviteter
 
Da samfundet lægger op til at borgerne bruger flere og flere selvbetjeningsløsninger, er videreudvikling af befolkningens grundlæggende IT- og læsefærdigheder blevet en opgave for folkebibliotekerne. Borgernes forventninger til at kunne hente inspiration og læring via folkebibliotekerne er stigende, både i det fysiske og virtuelle rum.
 
 
Vision 2: Inspiration og læring
Egedal Bibliotekerne vil inspirere borgerne til at opsøge viden og nye læseoplevelser.
 
Egedal Bibliotekerne vil hjælpe borgerne med at opnå IT-færdigheder, der kan lette adgangen til de mange selvbetjeningsløsninger, der findes i det offentlige Danmark.
 
Derfor vil vi:
 • Indrette Bibliotekets fysiske rammer så de understøtter inspiration og læring
 • Være en aktør i børn og unges læseudvikling
 • Tilbyde IT-kurser, der er udviklet til og tilpasset brugernes behov
 • Udnytte og inddrage borgernes viden og ressourcer
 
Borgerne vil i stigende grad efterspørge digitale ydelser på bibliotekerne i form af e-bøger, netmusik, lydbøger, artikler, databasser osv., hvor formidlingen sker over internettet.
 
Borgeren vil forvente, at alle relevante søgeresultater fra de digitale ydelser bliver præsenteret samlet på en nem og overskuelig måde.
 
 
Vision 3: Det digitale bibliotek
Egedal Bibliotekerne vil udvikle bibliotekets tilstedeværelse i det digitale rum. Vi vil sætte fokus på bibliotekets kerneydelser og udvikle nye tiltag inden for brugerinddragelse og formidling.
 
Bibliotekets digitale formidling skal derfor tage afsæt i at fremme brugerens adgang til information og digitale materialer uanset brugernes digitale kompetencer.
 
Derfor vil vi:
 • Vedligeholde og udvikle en brugervenlig hjemmeside som understøtter tilbud, aktiviteter og fællesskaber i bibliotekets fysiske rum
 • Følge og bidrage til den nationale udvikling på den biblioteksfaglige digitale front ved at indgå i samarbejde med andre biblioteker og digitale medspillere
 • At brugeren skal kunne tilgå biblioteket fra flere platforme – hvor som helst  når som helst
 • At være en del af samarbejdet omkring ”Brønden” (se note 2) og ”Danskernes Digitale Bibliotek” (se note 3)
 
Folkebibliotekerne har en lang tradition for åbenhed og fungerer som omdrejningspunkt for mange aktiviteter i kommunen. Derudover har biblioteket adgang til en bred brugerkreds, hvilket gør bibliotekerne til en attraktiv medspiller i forskellige partnerskaber.
 
 
Vision 4: Partnerskaber
Egedal Bibliotekerne udviser en opsøgende og innovativ tilgang til at etablere og videreudvikle partnerskaber og samarbejde med nye og kendte aktører.
 
Ved at skabe tilbud på tværs af den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet vil udvikling af nye partnerskaber give mulighed for at nytænke biblioteksbetjeningen både i de fysiske rum og på internettet.
 
Derfor vil vi:
 • Møde borgerne i nye sammenhænge
 • Skabe nye tilbud og muligheder for aktiv deltagelse for borgerne ved hjælp af  bibliotekets  viden- og kulturressourcer
 • Biblioteket skal skabe nye tværsektorielle samarbejder og videreudvikle eksisterende samarbejder
 
Folkebibliotekerne skal agere i en verden, der ændre sig hurtigt og uforudsigeligt. Som en vigtig aktør i videnssamfundet, stilles der stigende krav til personalets professionelle udvikling. Personalet skal fremme den enkelte brugers vej gennem en mangfoldighed af kulturelle tilbud og informationer. Det er derfor afgørende, at alle medarbejdere har mulighed for løbende opdatering af deres kompetencer.
 
 
Vision 5: Professionel udvikling
Egedal Bibliotekerne vil arbejde for at bibliotekets medarbejdere skal kunne understøtte brugernes digitale og refleksive kompetencer. Biblioteket vil være i fortsat forandring, og der vil være brug for kompetencer inden for både lærings-, formidlings- og inspirationsaktiviteter.
 
Derfor vil vi:
 • Udvikle personalets kompetencer indenfor:
         - Kommunikation
         - PR
         - Markedsføring
         - IT
         - Samarbejde
         - Formidling
 • Deltage i videndeling med andre biblioteker og kulturinstitutioner
 
 
 
Note 1: Udgivet af Styrelsen for Biblioteker og medier 2010.
 
 
Note 2: Brønden
Metadata fra alle tænkelige digitale platforme, der i dag leverer ydelser til bibliotekerne lægges i  den fælles ”brønd”, hvor alle biblioteker i Brønd-samarbejdet  kan ”fiske” indholdet op og præsentere det på egen platform. (hjemmeside, storskærme m.v.)
På den måde skabes nye sammenhænge mellem data, som præsenteres for brugeren i rette kontekst og på samme ”sted”.
Disse data kan f.eks. være fra:
 
 • Bibliotekernes egne hjemmesider.
 • Netbiblioteker (f.eks. Litteratursiden.dk).
 • E-ressourcer (f.eks. Danske dyr, Library PressDisplay).
 • Brugerskabte data (herunder metadata / oplysninger om bøger og andre materialer, anmeldelser, ratings m.m.)
 
 
Note 3: Danskernes Digitale bibliotek (DDB)
En fælles digital formidling fra bibliotekerne til danskerne. Dermed vil biblioteket ud over fysiske materialer kunne tilbyde digitale medier  som film, spil, musik og litteratur. Desuden vil brugeren få adgang til nye oplevelser, en digitaliseret kulturarv og netværk med andre brugere via sociale medier. DDB vil både fremstå som en fælles indgang til bibliotekerne på internettet og bidrage til, at borgeren møder  biblioteket andre steder på internettet, hvor det er relevant.